برادر ناوالنی به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد - برگزیده ها