بدون پشتوانه ی پدرم توانستم میلیاردر شوم - برگزیده ها