بدون قرارداد، بدون برنامه‌ به سمت المپیک! - برگزیده ها