بدهی میلیاردی فدراسیون شمشیربازی به آژانس و هتل - برگزیده ها