با عملکردی فوق العاده به یک میلیاردر تبدیل شدم - برگزیده ها