با رعایت قوانین ساده به ثروتی که میخواستم دست پیدا کردم - برگزیده ها