با دوری از منفی گرایی یک قدم به موفقیت نزدیک تر شدم - برگزیده ها