با ثروتی که خودم به دست آوردم به رویاهایم رسیدم - برگزیده ها