با تمرکز بر اهدافم توانستم میلیونر شوم - برگزیده ها