با تقویت مهارت یادگیری و تنظیم زمان به موفقیت برسیم - برگزیده ها