با تقویت باورهایم توانستم به موفقیت دست یابم - برگزیده ها