با ترفندی معجزه گر به کامیابی مالی رسیدم - برگزیده ها