با تامل و صبر روز های سخت را سپری کردم - برگزیده ها