با بلندپروازی ثروت را به زندگی ام دوختم - برگزیده ها