با این دستگاه زندگی را در دستانت بگیر - برگزیده ها