با اهدافم توانستم دنیا را به جای زیباتری تبدیل کنم - برگزیده ها