با اعتماد داشتن به دانش و مهارت‌های شخصی به موفقیت رسیدم - برگزیده ها