با استعدادهای خود و باورمان پولدار شویم - برگزیده ها