با اراده از خط پایان عبور کنید و جام ثروت را بالای سر ببرید - برگزیده ها