باید مراقب سویه لامبدا باشیم/تشریح وضعیت کرونایی پایتخت - برگزیده ها