باید سربازان را بر اساس علاقه و استعدادشان هدایت کنیم - برگزیده ها