باید برای میلیاردر شدن اولین گام را درست و محکم برداشت - برگزیده ها