بایدن: الویتمان خروج سریع از افغانستان است - برگزیده ها