بازگشت بیمارستان ها به شرایط عادی/ وضعیت ذخایر خون شکننده است - برگزیده ها