بازگشایی مراکز آموزشی با جدیت استمرار یابد - برگزیده ها