بازدید میلیونی از مسابقات والیبال قهرمانی جهان - برگزیده ها