بازدید سفیر کشورمان از تمرین تیم ملی والیبال در بلغارستان  - برگزیده ها