بازدید از ورزشگاه تختی آبادان برای نصب سیستم VAR - برگزیده ها