بازداشت زن اوکراینی که محل حضور واحد نظامی شوهرش را به روسیه لو داد - برگزیده ها