بازار خودرو در اغما/ خریدار و فروشنده معطل - برگزیده ها