بارش ۴۷ میلیمتری در تهران طی ۲۴ ساعت گذشته - برگزیده ها