ایران میزبان دوومیدانی آسیا شد/ اعطای پرچم به دختر باد - برگزیده ها