ایران موقعیت بسیار استراتژیکی در منطقه دارد - برگزیده ها