ایران در برنامه واکسیناسیون موفق تر از کشورهای پیشرفته بود - برگزیده ها