ایران با کاروان ۸۰۰ نفره در بازیهای آسیایی - برگزیده ها