ایرانی های نزدیک به ۱۴۸ میلیون دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند - برگزیده ها