ایجرود، سلطانیه و طارم در شرایط زرد شیوع کرونا قرار دارند - برگزیده ها