ایجاد کارگروه مشترک بین سازمان حفاظت محیط‌ زیست و فدراسیون فوتبال - برگزیده ها