اگر مأموران در معیشت مشکل نداشته باشند، فداکارانه تلاش خواهند کرد - برگزیده ها