اگر طلب سانتاکلارا پرداخت نشود، نامه‌ها تبدیل به سند می‌شوند - برگزیده ها