اوکراین ویرانه شد اما روسیه بازنده است - برگزیده ها