اومیکرون در ایران به ۳۴ مورد افزایش یافت/ ورود سویه به ۱۰ شهر - برگزیده ها