اولین صعود زمستانی به ماناسلو پس از ۲۵ سال - برگزیده ها