اولیانوف: بازگشت به مذاکرات وین در آینده نه چندان دور رخ می‌دهد - برگزیده ها