اوجی: هیچ راهی جز مبارزه برای آزادسازی مناطق اشغالی وجود ندارد - برگزیده ها