اهدا مدال قهرمانی استقلال خوزستان به شهید علی هاشمی - برگزیده ها