انگلیس به دخالت ماندلا در سانحه لاکربی بدبین بود - برگزیده ها