انهدام ۳۲ باند سرقت و دستگیری ۶۳۳ سارق در تهران - برگزیده ها