انعکاس خبر سیلی زدن عطایی به بازیکنش در یک رسانه اروپایی - برگزیده ها