انتقاد قهرمان جهان و المپیک از چرخه انتخابی محمد بنا؛ فرمالیته است! - برگزیده ها